Od 8 maja 2014 r. Prezes Stowarzyszenia TOP 500 Innovators. Absolwentka Programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w Palo Alto w Kalifornii, USA Z-ca Dyrektora w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE. Specjalistka
w obszarach związanych z innowacyjnością, współpracą nauki
z biznesem, zarządzaniem międzynarodowymi projektami badawczymi i innowacyjnymi oraz współpracą międzynarodową. Ekspert Komitetu Programowego przy Komisji Europejskiej
w obszarze Innowacje w MŚP oraz Dostęp do Finansowania Kapitałem Ryzyka.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w aplikowaniu oraz realizacji projektów innowacyjnych w zakresie 7. Programu Ramowego, funduszy strukturalnych, Funduszy Norweskich oraz Horyzontu 2020. Obecnie pełni funkcję Koordynatora Projektu NCP_WIDE.NET finansowanego w ramach Horyzontu 2020, skupiającego 17 partnerów z krajów UE oraz państw stowarzyszonych. Stażystka w Komisji Europejskiej.